tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

BADANIA DIAGNOSTYCZNE
Wyszukaj w serwisie

Testy psychologiczne

W naszym ośodku wykonujemy następujące testy psychologiczne:
 • diagnoza osobowości i zaburzeń zachowania
 • diagnoza uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN)- testy neuropsychologiczne
 • diagnoza poziomu rozwoju inteligencji


 

Testy psychologiczne stanowią doskonałe uzupełnienie wiedzy zebranej w trakcie wywiadu na temat danej osoby, mogą również być pomocne podczas planowania ścieżek karier. Pozwalają na wyciąganie wniosków dotyczących stylu działania, a nawet na przewidywanie, jak dana osoba będzie zachowywała się w przyszłości.

Istotną cechą testów psychologicznych jest ich trafność, rzetelność oraz normy które muszą spełniać aby można je było uznać za wystandaryzowane miary próbek zachowań.
Testy psychologiczne mogą być wykorzystywane jedynie przez dyplomowanych psychologów ze względu na konieczność posiadania fachowej wiedzy potrzebnej do ich interpretacji. Surowe dane liczbowe pozostają bezwartościowe dopóki nie zostaną odniesione do odpowiednich norm i właściwie opisane. Dopiero na tej podstawie wyciągane są wnioski na temat wyników uzyskanych przez daną osobę w teście.
Ze względu na to, że testy psychologiczne są narzędziami specjalistycznymi i objętymi ochroną nie ma możliwości by klient otrzymał kopię testów psychologicznych do domu, albo by otrzymał same surowe wyniki. To, co klient otrzymuje to opinia sporządzona z wywiadu, opinia z obserwacji podczas badania i pisemna interpretacja każdych testów wraz z wnioskami wyłaniającymi się z całości badania.

Diagnoza osobowości należy do diagnozy będącej przedmiotem diagnozy całości funkcjonowania psychicznego.
Osobowość większości ludzi pozwala im względnie spokojnie żyć w zgodzie z innymi, ale w przypadkach osób cierpiących na zaburzenia osobowości niektóre elementy ich usposobienia sprawiają, że trudno im żyć w zgodzie ze sobą i innymi ludźmi. Nie potrafią również uczyć się na błędach, aby zmienić niepożądane aspekty swojej osobowości. Osobowość to zbiór zachowań, wzorców myślowych i uczuciowych, który określa, kim jesteśmy. 

Kwestionariusze osobowości to zestaw narzędzi psychometrycznych pozwalających na precyzyjne określenie profilu osobowości badanego. Kwestionariusze są skonstruowane w taki sposób, aby poprzez zadawanie odpowiednio sformułowanych pytań rozpoznać te zachowania, które są charakterystyczne tylko dla osoby badanej.

W naszym ośrodku wykonujemy:
 • test MMPI
 • testy projekcyjne: test dzrzewa


MMPI

MMPI (Minnesota Multiphasic Personality Inventory) czyli MINESOCKI WIELOWYMIAROWY INWENTARZ OSOBOWOŚCI został stworzony na Uniwersytecie w Minesocie. Autorzy testu opierając się na swoim doświadczeniu klinicznym, wiedzy z zakresu psychopatologii oraz analiz statystycznych wybrali z objawów psychosomatycznych grupę około tysiąca stwierdzeń, które w największym stopniu korelują z ustalonymi i przyjmowanymi przez ówczesną psychiatrię wzorcami zespołów zaburzeń. Cała konstrukcja testu oparta jest o wymiary zaburzeń psychicznych. Jednakże twórcy testu informują, że narzędzie to nie mierzy występowania u danej osoby zaburzeń psychicznych, może być ono jednak bardzo pomocne przy ocenie podobieństwa osobowościowego do osób z danymi zaburzeniami.
Badanie testem MMPI służy do określenia profilu psychologicznego. Dzięki temu psycholog może postawić osobowościową diagnozę psychologiczną. Uzyskiwane w ten sposób są informacje dotyczące ogólnej postawy osoby badanej wobec oddziaływań psychoterapeutycznych, tendencji samobójczych, problemów z identyfikacją z własną płcią, nadużywaniem alkoholu, tendencje do stosowania narkotyków, radzenie sobie z danymi problemami i wielu innych.
MMPI stosuje się w diagnozie klinicznej do oceny osobowości i różnych zaburzeń psychicznych. Znajduje on takie zastosowanie w doborze kadr, czy też rekrutacji na studia wojskowe i do kwalifikacji na stanowiska wojskowe. Badany ma za zadanie ustosunkować się do 567 stwierdzeń dotyczących różnych zachowań i przekonań. Istnieje 10 podstawowych skal klinicznych, w opraciu o które analizowane są te wyniki.


Testy projekcyjne

Test Rysunku Rodziny
Jest to metoda projekcyjna przeznaczona do badania stosunków wewnątrzrodzinnych widzianych oczami dziecka. Dla dzieci w wieku 6-11 lat.

Test Drzewa
Test służy do badania osobowości w oparciu o rysunek drzewa. Metoda powszechnie stosowana do diagnozy dzieci i młodzieży, a w niektórych przypadkach także dorosłych.

Test Apercepcji Tematycznej CAT-H
Projekcyjny test do badania osobowości u pacjentów w wieku 3-10 lat. Materiał testowy stanowi 10 obrazków czarno-białych przedstawiających ludzi w różnych sytuacjach, które badany ma za zadanie omówić.
Diagnoza poziomu rozwoju inteligencji, podobnie jak diagnoza osobowości należy do diagnozy będącej przedmiotem diagnozy całości funkcjonowania psychicznego.

Badanie dostarcza informacji dotyczących funkcjonowania poznawczego osoby w sferze poznawczej, w zależności od tzw. zakresu skali (wykonaniowa, słowna).
Możliwa jest diagnoza szczególnych uzdolnień i możliwości intelektualnych oraz zaniedbanych, słabo rozwiniętych sfer funkcjonowania poznawczego, co jest ważne zwłaszcza u dzieci. Można bowiem określić obszary, w których dziecko powinno być szczególnie stymulowane, by osiągnęło pełniejszy rozwój.
Badanie dostarcza także informacji o pewnych cechach osobowości, np. wyznaczających zachowanie badanego w obecności osoby egzaminującej, o poziomie lęku występującego u badanego w sytuacjach społecznych, umiejętności trafnego oceniania i interpretowania sytuacji społecznych. Możliwe jest również uzyskanie informacji o uszkodzeniach mózgu. Informacje dotyczące osobowości i zmian mózgowych uzyskuje się po przestudiowaniu profilu uzyskanych wyników, złożonego z wyników poszczególnych podskal. Informacje dotyczące funkcjonowania poszczególnych obszarów mózgu lub specyficznych zaburzeń (np. choroby Alzheimera) są traktowane przez psychologa jako hipotezy, że dane zaburzenie może w danym wypadku występować. Nigdy nie są traktowane jako wystarczające dowody zmian mózgowych.
W wyniku przeprowadzenia testu uzyskuje się także IQ (z języka angielskigo intelligence quotient) - iloraz inteligencji. Jest to wynik uzyskany w teście przez osobę badaną porównany ze średnim wynikiem uzyskanym w teście przez osoby stanowiące reprezentatywną próbę populacji, oraz będące w tym samym przedziale wiekowym, co badany (tabela 1). IQ jest bardzo często błędnie interpretowany - nie można go określić jako niezmienny czy wrodzony. Nie jest również dokładną miarą (błąd pomiaru wynosi dla wyniku ogólnego 5 punktów; czyli osoba, która uzyskała wynik w badaniu IQ=110 ma z 95% prawdopodobieństwem wynik mieszczący się pomiędzy 105 a 115 punktów). Wynik IQ mówi o bieżącym poziomie funkcjonowania poznawczego, nie mówi wiele o możliwościach twórczych osoby, nie gwarantuje sukcesów akademickich (jak zbadano, w około 75% dobre wyniki na studiach wyjaśniają czynniki pozaintelektualne - cechy osobowości, motywacja, przystosowanie społeczne). Na podstawie IQ przewidywać można jedynie sukcesy w edukacji w młodszych latach szkoły podstawowej. Wynik IQ mówi, jak dana osoba wypada w porównaniu z jej rówieśnikami w określonych (wymienionych w poprzednim podrozdziale) formach funkcjonowania intelektualnego.


Wykonujemy na zlecenie lekarza, psychologa lub pedagoga szkolnego oraz na własne życzenie testy:
 • Skala inteligencji Wechslera dla dzieci (WISC-R)
WISC-R składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Podobieństwa, Arytmetyka, Słownik, Rozumienie oraz Powtarzanie Cyfr jako test zastępczy) i sześciu testów bezsłownych (Uzupełnianie obrazków, Porządkowanie obrazków, Wzory z klocków, Układanki, Kodowanie oraz Labirynty jako test zastępczy).
 • Skala inteligencji Wechslera dla dorosłych (WAIS-R)
WAIS-R(PL) składa się z sześciu testów słownych (Wiadomości, Powtarzanie cyfr, Słownik, Arytmetyka, Rozumienie, Podobieństwa) oraz pięciu testów bezsłownych (Braki w obrazkach, Porządkowanie obrazków, Klocki, Układanki, Symbole cyfr).
 
Testy neuropsychologiczne służą do diagnozy uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego (OUN), dzięki którym można ocenić m.in.:
 • zaburzenia mowy
 • zaburzenia pamięci i uwagi
 • zaburzenia funkcji wzrokowo-przestrzennych
 • zaburzenia myślenia
Testy tej grupy wykorzystują zależność między ujawnianymi procesami psychicznymi a zmianami organicznymi w układzie nerwowym. Dzięki badaniu można orzec, czy istnieją podstawy, by przypuszczać, że u danej osoby występuje uszkodzenie tkanki mózgowej.
Badanie testem diagnozy neuropsychologicznej jest w takich wypadkach jednym z badań poprzedzających postawienie diagnozy (przeprowadzane są badania lekarskie i psychologiczne).

Wykonujemy:
 • test Bentona
 • test Bender-Kopitz

Test pamięci wzrokowej Bentona
Test wykorzystywany do badania pamięci i percepcji wzrokowej. To narzędzie diagnostyczne posiada trzy alternatywne wersje C, D i E, które mogą być zastosowane w czterech alternatywnych metodach A, B, C, D. Zadaniem badanego jest przerysowywanie lub rysowanie z pamięci zadanego wzoru. Do testu przygotowano normy dla osób w wieku od 5 do 25 lat a także dla osób od 55 do 75 lat. Test Bentona jest stosowany najczęściej przy diagnozie neuropsychologicznej i badaniach naukowych.
Badanemu pokazuje się 10 kartek. Istnieją różne wersje sposobu badania tym testem: badany rysuje z pamięci po oglądaniu kartki przez 5 do 10 sekund, lub odwzorowuje rysunek mając go przed sobą, lub też ogląda rysunek przez 10 sekund i przystępuje do rysowania wzoru po 15 sekundach przerwy.

Test Bender-Kopitz
Testem Bender- Kopitza wykonuje się badania dzieci w przedziale wieku 5-8 lat,  wszystkich dzieci z klasy zerowej. Wynik badania jest jednym ze wskaźników tzw. dojrzałości szkolnej.
Badanemu pokazuje się 9 kartek. Badany proszony jest o skopiowanie każdego z tych rysunków tak dobrze, jak potrafi (przykład: Ryc.15-1). Badany może pracować w taki sposób, jaki mu odpowiada. Jest także informowany, że nie jest to test zdolności artystycznych, ważne jest jedynie dokładne odwzorowanie rysunku. Badany może pracować w takim tempie, w jakim chce.