tel. kom. 693-396-774
tel./fax: (71) 336 10 36
email: centrum@biomed.org.pl

Rejestracja

Dysleksja teoria

Wyszukaj w serwisie

Dysleksja

to zaburzenia, których główną właściwością jest wyraźna trudność w rozwoju umiejętności czytania i poprawnej pisowni, a których nie można wyjaśnić ogólnym upośledzeniem umysłowym czy nieodpowiednią opieką pedagogiczną. Dysleksja to wg ICD-10 specyficzne trudności w nauce czytania i pisania (ICD-10 R48.0 oraz w DSM IV -315.0).
w/g
wg J.Cieszyńskiej: "Dysleksja to trudności w linearnym opracowaniu informacji symbolicznych, czasowych, motorycznych, manualnych i językowych".
 
Termin dysleksji nie dotyczy osób, których problemy z przyswajaniem materiału szkolnego są determinowane przez niepełnosprawność, osób niepełnosprawnych intelektualnie, niewidomych/niedowidzących, niesłyszących/niedosłyszących.

Podstawą do opanowania złożonych czynności psychicznych, jakimi są czytanie i pisanie jest  niezakłócone współdziałanie funkcji wzrokowo - przestrzennych, słuchowych, językowych i motorycznych. Trenować je można w trakcie codziennych czynności, a także w czasie prostych zabaw językowych i plastycznych prowadzonych przez rodziców. Praca profilaktyczna może doprowadzić do usprawnienia niezbędnych funkcji i dziecko rozpocznie naukę w szkole bez żadnych problemów. Pamiętać należy, że dysleksja jest tylko jedną z przyczyn trudności w nauce czytania i pisania i diagnozuje się ją u około 13 – 16% dzieci.
Uważa się też, że zautomatyzowany przebieg funkcji podstawowych (low-level), czyli podstawowych umiejętności w zakresie słyszenia, widzenia i ruchu, oraz jego związek z wyższymi umiejętnościami, do których należy prawidłowa pisownia, jest predyktorem do domniemanych przyczyn dysleksji.

Objawy wskazujące na możliwość wystąpienia trudności szkolnych rodzice mogą zaobserwować we wczesnym dzieciństwie. Im dziecko jest starsze, tym bardziej jego trudności mają już specyficzny – dyslektyczny – charakter. We wczesnych etapach rozwoju mówimy o ryzyku dysleksji, czyli zaburzeniach w rozwoju psychoruchowym i poznawczym, które mogą warunkować wystąpienie specyficznych trudności w czytaniu i pisaniu (M. Bogdanowicz).  Pamiętać jednak należy, że „dziecko z ryzyka dysleksji nie musi stać się osobą z dysleksją.” (G. Krasowicz-Kupis).

Objawy ryzyka dysleksji w wieku przedszkolnym

słaba koordynacja ruchów całego ciała, kłopoty z utrzymaniem równowagi; słaba sprawność rąk; trudności z konstruowaniem budowli z klocków, kłopoty z układankami, problemy z rysowaniem, nieprawidłowy chwyt, trudności w czynnościach samoobsługowych; brak przejawów preferencji ręki; słaba orientacja w schemacie ciała; przekręcanie wyrazów, trudności z rozpoznawaniem i tworzeniem rymów i aliteracji; trudności z zapamiętywaniem tekstów; mały zasób słów, duża liczba błędów gramatycznych.

Objawy ryzyka dysleksji u dziecka 6-letniego

obniżona sprawność ruchowa, kłopoty z równowagą, obniżona sprawność manualna, niepoprawne rysowanie, trudności z wycinaniem; trudności z rzucaniem i chwytaniem piłki, trudności z odwzorowywaniem (szlaczki, figury); wady wymowy, przekręcanie wyrazów, błędy gramatyczne, trudności w zapamiętywaniu wierszy, serii poleceń i nazw; trudności ze wskazywaniem stron ciała i przestrzeni, trudności z określaniem pory dnia, roku, daty; wolne tempo czytania, głoskowanie i kłopoty z syntezą, przekręcanie wyrazów, problemy ze zrozumieniem; nieprawidłowy kierunek pisania liter, wyrazów
(G. Krasowicz-Kupis).